Pachinko CR Shin Hokuto Musou | PACHINKO PLAY [簡体中文] Machine Information


    PICK UP SITE


Pachinko CR Shin Hokuto Musou
(C)原哲夫・武論尊/NSP 1983 版権許諾証KOJ-111 (C)2010-2013 コーエーテクモゲームス, (C)Sammy

 Pachinko Tips

 migiuchi.gif右击是指将方向盘向右转到底进行连打。液晶画面上将显示箭头,请按其指示将方向盘右打或复原。  ose.gif按下!  renda.gif连打!

(不知道该瞄准什么地方时,请随时按下呼叫按钮,询问店员。)