SHOGUN | PACHINKO PLAY [English]    PICK UP SITE
Kanto

popinformation

SHOGUN Minami Koshigaya

Address | 1-19-1 Minami-Koshigaya, Koshigaya-shi, Saitama


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

SHOGUN Makuhari

Address | 1-3-17 Makuhari-Hongo, Hanamigawa-ku, Chiba -shi, Chiba


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  English-speaking hall attendants are always available.
popinformation

JUSTICE18

Address | 1325-5 Takahagi-cho, Sano-shi, Tochigi


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

SHOGUN Yono

Address | 1-1-5 Kamikizaki, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

SHOGUN Nishi-koyama

Address | 1-9-3 Haramachi, Meguro-ku, Tokyo


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

SHOGUN Kasai

Address | 3-35-6 Nakakasai, Edogawa-ku, Tokyo


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

SHOGUN Yagisawa

Address | 3-24-6 Hoya-cho, Nishitokyo-shi, Tokyo


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

SHOGUN Tabata

Address | 6-2-33 Tabata, Kita-ku, Tokyo


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  
popinformation

SHOGUN Shimoakatsuka

Address | 1-21-9 Akatsukashinmachi, Itabashi-ku, Tokyo


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#