PACHINKO PLAY [English]    PICK UP SITE


Hall in ShigaHikone

popinformation

MARUHAN Hikone

Address | 358 Furusawa-machi, Hikone-shi, Shiga


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#

Kusatsu

popinformation

MARUHAN Kusatsu

Address | 2-8-25 Minamigasahigashi, Kusatsu-shi, Shiga


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#

Maibara

DYNAM Omi

Address | Ogase 653-1, Godo, Maibara-city, Shiga


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#

Takashima

DYNAM Shiga Takashima

Address | 1112 Kawashima, Adogawa-cho, Takashima-city, Shiga


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#