PACHINKO PLAY [English] Machine Information    PICK UP SITE


Machine of the TAKAO

tkao1004 CR Dankyumokushiroku Kaiji HIGH&LOW 319Ver.

CR Dankyumokushiroku Kaiji HIGH&LOW 319Ver.

Manufacturer | TAKAO
For experienced players


tkao1003 Pachinko CR Zenigataheiji with Denpagumi.inc

Pachinko CR Zenigataheiji with Denpagumi.inc

Manufacturer | TAKAO
For pachinko funs


tkao1002 CR DD Hokuto no Ken

Pachinko CR DD Fist of the North Star

Manufacturer | TAKAO
For pachinko funs

Game Card