PACHINKO PLAY [English]    PICK UP SITE


Hall in Dotoshari-gun

HIMAWARI Shiretoko

Address | 55-17 Aza-Toyokura, Sharicho, Shari-gun, Hokkaido


service_icon_42.gif service_icon_15.gif service_icon_14.gif service_icon_43.gif service_icon_17.gif service_icon_16.gif service_icon_18.gif  

#